Producten

Hair 4U streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jij als bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Hair 4U organisatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website op Internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacyverklaring 

HAIR 4U neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hair4u.nl

Wie is HAIR 4U?

HAIR 4U is een Salon kantoorhoudende aan de Oostzijde 17 te Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 35023647

is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HAIR 4U jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HAIR 4U persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HAIR 4U voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HAIR 4U worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

VOF HAIR 4U

1502 BB Zaandam aan de Oostzijde 17

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website 

Doeleinde: Online afspraken maken

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten 

Doeleinde: Management

Gegevens: Omzet, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

HAIR 4U heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hair 4U over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hair 4U. Je kunt verzoeken dat Hair 4U je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Hair 4U de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hair 4U of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Hair 4U te verkrijgen. Hair 4U zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken 

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hair 4U je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hair 4U

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hair4u.nl. Hair 4U zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hair 4U een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hair 4U je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Hair 4U verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Annulering van online afspraak en wat bij niet komen opdagen?

Online gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hair 4U ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Hair 4U worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Hair 4U worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hair4u.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hair 4U jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hair4u.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hair 4U houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

 1. De kapper (M/V): kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.
 2. De klant (M/V): de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
 3. De Commissie Geschillenbemiddeling: de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
 4. Deskundigen (M/V): speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.
 5. Haarbehandeling: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden.

Artikel 1

Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

Artikel 2

De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3

De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

Artikel 4

1. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5

Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper.

Artikel 6

De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een omvorming behandeling geldt een termijn van 3 weken.

Artikel 7

De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8

Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 9

Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

Artikel 10

Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het model klachtenformulier. Het model klachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 11

Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,- hetzij per cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

Artikel 12

Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 13

Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:

 1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;
 2. niet het model klachtenformulier is gebruikt;
 3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;
 4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;
 5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;
 6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
 7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren

Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

Artikel 14

Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de kapper.

Artikel 15

De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 16

Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 17

Zowel de kapper als de klant hebben één maal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 18

De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar standpunt.

Artikel 19

De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 20

De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de kapper en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 21

 1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.
 2. Dit bindend advies kan strekken tot:
 • het kosteloos overdoen van de behandeling;
 • het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
 • het retourneren van de behandelingsprijs.

Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 22

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 23

 1. Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.
 2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.

Artikel 24

Service:

Hair 4U biedt 100% garantie op alle behandelingen mits er wordt voldaan aan de volgende punten nl.:

 1. Melden van een klacht/ontevredenheid binnen 10 dagen, telefonisch of per email.
 2. Wanneer alle aanwijzingen van de Hairstylist is opgevolgd tijdens en na de behandeling binnen 10 dagen.
 3. Kleurbehandelingen moeten thuis worden verzorgd d.m.v. professionele kappersproducten, welke speciaal is bedoeld voor kleurbehoud. Dit zijn producten waarmee Hair 4U werkt zoals, Sebastian Professional, Wella Professional, Sassoon Professional, MAXXelle, Olaplex en Moroccan Oil. Alle andere producten uitte schappen van de drogist en supermarkt is uitgesloten.
 4. Servicebehandeling moet binnen maximaal twee weken na de eerste behandeling plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt is de klacht/ontevredenheid, voor de rekening van de klant. Hair 4U zal hierin wel een coulance regeling treffen, maar de nabehandeling zal niet geheel kosteloos zijn.
 5. Bij een Servicebehandeling wordt alleen dat gene behandeld waar het om haar en niet de algehele behandeling.

Artikel 25

Club-Hair4U pas:

 1. Door het gebruik van de Club-Hair 4U pas verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing hiervan.
 2. Inschrijving: 
 3. Iedere klant ouder dan 8 jaar kan een Club-Hair 4U pas aanvragen door invulling van de aanvraaglijst. Wij zullen vervolgens op uw naam een waardepunten rekening openen met een bijbehorende pas waarop de door u gespaarde waardepunten worden bijgeschreven. Club-Hair 4U pas is geheel gratis voor de vaste klanten van Hair 4U klanten. Niet vaste klanten betalen € 5,- voor de pas. Bij schade aan de pas krijgt u gratis een nieuwe pas. Bij verlies blijven de punten geldig maar betaald u hiervoor een bijdrage van € 5,-
 4. Iedere klant ouder dan 8 jaar kan een Club-Hair 4U pas aanvragen door invulling van de aanvraaglijst. Wij zullen vervolgens op uw naam een waardepunten rekening openen met een bijbehorende pas waarop de door u gespaarde waardepunten worden bijgeschreven. Club-Hair 4U pas is geheel gratis voor de vaste klanten van Hair 4U klanten. Niet vaste klanten betalen € 5,- voor de pas. Bij schade aan de pas krijgt u gratis een nieuwe pas. Bij verlies blijven de punten geldig maar betaald u hiervoor een bijdrage van € 5,-
 5. Eigendom van de Club-Hair4U pas: De Club-Hair 4U pas blijft eigendom van Hair 4U, Club-Hair 4U pas is strikt persoonlijk.
 6. Het sparen van waardepunten:Als houder van de Club-Hair 4U pas spaart u bij elke kappersbehandeling en bij aankoop van producten. Bij alle behandelingen en aankoop van producten krijgt u punten. 1 punt vertegenwoordigt een waarden van € 0,02 voor behandelingen en € 0,05 voor producten. Vanaf 100 punten kunt u deze inwisselen voor korting op producten en/of behandelingen krijgen. Hair 4U behoudt zich het recht te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging het puntensysteem eenzijdig aan te passen en in te trekken. Na aanleiding van Corona exit maatregelen zijn wij genoodzaakt voorlopig gebruik van het puntensysteem stop te zetten. Uiteraard blijven de opgespaarde punten staan voor na de Corona exit maatregelen.
 7. Extra voordeel Club-Hair 4U pas: Als er speciale acties zijn wordt u als eerste op de hoogte gehouden via uw email adres of persoonlijk.
 8. Aansprakelijkheid

Hair 4U kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het ongeautoriseerd gebruik van uw Club-Hair 4U pas of de vertraging bij vervanging van de zoekgeraakte of gestolen Club-Hair 4U pas.

 1. Hair 4U kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het ongeautoriseerd gebruik van uw Club-Hair 4U pas of de vertraging bij vervanging van de zoekgeraakte of gestolen Club-Hair4U pas.
 2. Rechten Club-Hair 4U

Aan het in eigendom hebben van de Club-Hair 4U pas van Hair 4U kunnen geen rechten worden verleend. Ook op het verloren gaan van waardepunten door b.v. storingen in de automatisering e.d. kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt.

 1. Persoonlijke gegevens en privacy

De door de Club-Hair 4U pas verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het Club-Hair 4U pas waarvan Hair 4U houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Hair 4U gebruikt de gegevens om de Club-Hair 4U pashouders te informeren over extra voordelen. Persoonsgegevens worden door Hair 4U nimmer aan derden verstrekt.

 1. Wijziging en beëindiging deelname Club-Hair 4U pas

je bent te allen tijde gerechtigd om deelname aan het Club-Hair4U programma te beëindigen. Na beëindiging zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Hair 4U behoudt zich het recht voor om de Club-Hair4U pas onaangekondigd te wijzigen en/of in zijn geheel te beëindigen. De gespaarde punten kunnen dan binnen 1 jaar nog worden besteed. Het saldo is niet opvraagbaar in contanten. Een dergelijke wijziging of beëindiging kan wordt bekendgemaakt door middel van een brief of Email.

Artikel 26

Hair 4U Money:

Door het gebruik van Hair 4U money verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing hiervan. Hair 4U money is een tijdelijke actie, waar de voorwaarden en gebruik hiervan zijn beschreven op Hair 4U money. Hair 4U money is geldig tot en met de datum waarop dit is vermeld en voorzien is van een handtekening van een van de medewerkers van Hair 4U. Hair 4U money kan zonder bericht te allen tijde worden ingetrokken en is alleen inwisselbaar voor artikelen. Hair 4U money is niet inwisselbaar voor geld, maar als korting op aanschaf van producten.

Artikel 27

Jeugdkorting:

 1. Jeugdkorting is voor iedereen vanaf 6 tot en met 19 jaar en geeft recht op 15% korting op alle behandelingen.
 2. Jeugdkorting is alleen geldig van dinsdag t/m vrijdag bij Hair 4U.
 3. Om de jeugdkorting te mogen behouden moet je minimaal vier maal per jaar bij Hair 4U een behandeling laten doen.
 4. Adres wijzigingen dienen voortijdig te worden doorgegeven zodat het bij ons gelijk veranderd kan worden.
 5. Bij misbruik wordt je jeugdkorting direct ingetrokken. Hair 4U behoudt zich het recht te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging de jeugdkorting in te trekken.
 6. Voor kinderen hanteren wij een speciale kindertarief.

Artikel 28

Studentenkorting:

 1. Studentenkorting is voor iedereen vanaf 20 jaar en geeft recht op 10% korting op alle behandelingen en producten.
 2. Studentenkorting is alleen geldig van dinsdag t/m vrijdag bij Hair 4U en uitsluitend op vertoon van een geldige studentenpas.
 3. Om de studentenkorting te mogen behouden moet je minimaal vier maal per jaar bij Hair 4U een behandeling laten doen.
 4. Adres wijzigingen dienen voortijdig te worden doorgegeven zodat het bij ons gelijk veranderd kan worden.
 5. Bij misbruik wordt je studentenkorting direct ingetrokken. Hair 4U behoudt zich het recht te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging de studentenkorting in te trekken.

De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.